Oczyszczalnia wód kopalnianych nad potokiem Ślad – rozbudowa do wydajności 75 m3

Inwestor: PGE KWB TURÓW
Realizowane prace obejmują roboty z zakresu: wykonanie infrastruktury przeciwpożarowej lasu – dojazdy pożarowe, wykonanie makroniwelacji zwałowiska wewnętrznego w rejonie zbiornika ZbR-2 w KWB TURÓW.